Navigering
 
 Dating Nyheter/Dating News
 Framgångsberättelser/Success Stories
 Så fungerar det/How it works
 Om oss/About us
 Omdömen/Testimonials
 Översikt/Site Tour
 
Snabb sökning
 

 
Hantera din lediga tid i 4 steg.
12/08/06

Väldigt ofta hör jag att folk är upptagna och har ingen fritid. Numera är det så överallt, vi är beroende av vårt arbete ,våra släktingar, uppgifter och all teknik. Vi glömmer bort oss själva. Enligt min mening är det mycket svårt att följa sina intressen i ett verkligt liv, om du inte har ett arbete som du verkligen gillar;) I andra fall slukar vårt dagliga rutinarbetet alla våra intressen och önskemål.

Jag har hittat några råd som jag tror kan hjälpa oss att ta vara på vår tid. Författaren av artikeln konstaterar att vi inte har tid eftersom vi inte har en strategi för det. Och detta är sant, för när jag försöker planera min tid vill jag verkligen få lite extra minuter kvar.

Här är den strategi som han erbjuder:

1. Sluta vara en slav till teknik.

Innebär att vi bör ha modet att stänga av våra mobiltelefoner tex. Vi har blivit slavar av olika tekniska prylar som författaren nämner. Det är inte nödvändigt att vara på hal is hela tiden. Ta en paus.

2. Slutar arbeta när det är dags att sluta.

Arbetet kommer aldrig att upphöra oavsett hur mycket tid och energi du lägger ned på det. Om du är trött blir det inget resultat oavsett hur länge du kommer att arbeta över och sticka in projekt. Om du har ett kreativt yrke, bör denna regel vara det viktigaste för dig. Anledningen är att vi alltid behöver nya intryck och ny kunskap för att generera ett bra arbete. För att få det behöver vi lite ledig tid att göra vad vi vill.

3. Delegera, delegera, delegera.

Delegera de uppgifter som du inte tycker är tillfredställande. Delegera dessa sysslor som du är inte kunnig inom till någon annan. Frigör att extra tid. Använd den för att fokusera på vad du gör bra och viktigast av allt, gillar att göra. Även om du är chef, det finns ingen anledning att göra allting själv. Dela bara upp arbetet mellan andra människor och styr processen. Det kommer att spara mycket tid.

4. Planera fritiden och skaffa dig ett mål.

Alla ovanstående tips kommer att slita dig i stycken om du inte har en plan för din fritid. Du kommer att misslyckas med ditt mål om du inte följer din plan. Du måste planera för din fritid. Gör det till ett mål att öka din fritid. Det är inte så lätt som man kan tro,att planera för sin ledighet. Men skriv bara ner det! Lista ner dina dagliga arbetsuppgifter. Skapa tid för fritid. Vidta åtgärder. Här är en mall för planeringen av ledig tid. För att du ska kunna anpassa den för eget bruk:

En 1/2-sida vardaglig handling Mall för bästa resultat och mer fritid

6-8 är: [Fritid, morgonrutin] Läs och meditera, Tai Chi, frukost,

8-9 är: [Nitty-gritties, få det överstökat med snabba] Check & e-post svar, kolla blogg trafik statistik, AdSense-inkomster

Kl.9-12 kl: [Spela tid! Fokusera på 2-3 uppgifter som du är riktigt bra på] Skriva en artikel, blogg marknadsföring, nätverk (kommer att fortsätta genom eftermiddagen)

12.00-13.00: [ledig tid] på gymmet, lunch

13.00-16.00: [Fortsätt spela] Core arbete

16.00-17.00: [Nitty-gritties] Kontrollera och svar e-post

17.00-18.00: [Fritid] Yoga

18.00-23.00: [Fritid] Samantha’s födelsedagsfest, läsa

(Läs mer på www.radicalhop.com)

Dessa är de åtgärder som verkligen kan hjälpa. Sammanfattningsvis skulle jag vilja uppehålla mig vid tekniken. Internet kan vara ett bra ställe att tillbringa ledig tid. Vi kan bli självlärda genom webbplatser, träffa människor från hela världen för att bekanta sig med olika kulturer och bara få nya vänner, och få de senaste nyheterna. Allt beror på dina krav och talang för att sortera ut den information som krävs ur en enorm mängd onödiga webbplatser.


---- English version: -------------------------------------------------------------------------

Very often I hear that people are busy and have no free time. Nowadays it's everywhere, we're dependant on our work, relatives, tasks and technologies. We forget about ourselves. To my mind it's very difficult to follow your interests in a real life, unless you have a work that you really like ;) In other cases, our everyday routine work devours all our interests and desires.

Yesterday I've found some pieces of advice that can help us to save our time. The author of the article notes that we don't have free time because we don't have a strategy for it. And this is true, because when I try to plan my time I really get some free minutes left.

Here's the strategy he offers:

1. Stop being a slave to technology.

Means that we should have the courage to switch off our cell phones, messengers, mailings, etc. We have become slaves of different technological gadgets as the author mentions. It's not necessary to be on hold all the time. Have a break.

2. Stop working when it is time to stop.

Work will never cease no matter how much time and energy you put into it. If you're tired there will be no result no matter how long you'll be working over yout projects. If you have a creative profession, this rule should be the main one for you. The reason is that we always need new impressions and knowledge to produce good work. To get them we need some free time to do what we want.

3. Delegate, delegate, delegate.

Outsource those tasks that you don't like executing. Delegate those chores that you're not proficient in to somebody else. Free up that extra time. Use it to focus on what you do well and most importantly, enjoy doing. Even if you're a chief manager, there's no need to do everything yourself. Just divide the work between other people and control the process. It'll save much time.

4. Make free time a goal. Plan for it.

All the above tips will be crippled if you don't plan for your free time. It will fail if having free time doesn't become a goal of yours. You have to plan for your free time. Make it a goal to boost your free time. It's so darn easy to plan for free time. Just write it down! List down your daily responsibilities. Make time for free time. Take action. Here's a template for planning a free time. May be you'll be able to customize it for your own use:

A 1/2-Page Daily Action Template for Best Results and More Free Time

6-8 am: [Free time, morning routine] Meditate, Tai Chi, breakfast, read

8-9 am: [Nitty-gritties, get it over and done with fast] Check & reply emails, check blog traffic stats, AdSense earnings

9 am-12 noon: [Play time! Focus on 2-3 tasks you're really good at] Write 1 article, blog marketing, network (will continue through the afternoon)

12-1pm: [Free time] Hit the gym, lunch

1-4 pm: [Continue playing] Core work

4-5 pm: [Nitty-gritties] Check and reply emails

5-6 pm: [Free time] Yoga

6-11 pm: [Free time] Samantha's birthday party, read

(read more at www.radicalhop.com)

These are the steps that can really help. In conclusion, I would like to dwell on technology. Internet can be a useful thing to spend free time. We can get self-educated through Internet sites, meet people from all over the world to get acquainted with different cultures and just make new friends, and get the latest news. Everything depends on your demands and the talent to sort out the necessary information out of a huge amount of unnecessary sites.